அது சரி. நீங்கள் ஒரு பொறுப்புள்ள நபர் என்று எனக்குத் தெரியும்.

Nov 05, 2022

அது சரி. நீங்கள் ஒரு பொறுப்புள்ள நபர் என்று எனக்குத் தெரியும்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
That’s OK. I know you’re a responsible person. [or]
That’s right. I know you are a responsible person.