அந்த தொல்லை தரும் பெண் மறுபடியும் அலுவலகத்திற்கு வருகிறாளா?

Nov 15, 2022

அந்த தொல்லை தரும் பெண் மறுபடியும் அலுவலகத்திற்கு வருகிறாளா?

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Is that pesky lady/ girl coming to the office again?

Note:
Pesky [பெஸ்-கீ]
[informal] [adjective]
Causing trouble; annoying or irritating
(பேச்சு வழக்கில்) தொல்லை கொடுக்கிற
E.g., Those pesky kids from next door have once again let the air out of my car tires!