அவன் வாயிலயே வடை சுடுவான், எந்த வேலைக்கும் ஆக மாட்டான்.

Jun 16, 2022

அவன் வாயிலயே வடை சுடுவான், எந்த வேலைக்கும் ஆக மாட்டான்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

He only pays lip service, he won’t be good for any job.

Pay lip service
to agree with something but not do anything to back it up.

Shammi says he likes the idea of the assignment, but so far he has only paid lip service about it.