அவர் வெற்றி பெறுவார் மற்றும் அவர் உடன் இருப்பவர்களுடன் நட்பு கொள்வார் என்று நம்புகிறேன்.

Oct 26, 2022

அவர் வெற்றி பெறுவார் மற்றும் அவர் உடன் இருப்பவர்களுடன் நட்பு கொள்வார் என்று நம்புகிறேன்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
I hope that he will succeed and make friends with the people he’ll be with. [or]
I hope he succeeds and makes friends with those he is with.