உங்கள் உதவி இல்லையென்றால் என் மகன் அந்த தீயில் இறந்திருப்பான்.

Nov 23, 2022

உங்கள் உதவி இல்லையென்றால் என் மகன் அந்த தீயில் இறந்திருப்பான்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Without your help, my son would have died in that fire.