உங்கள் கல்வி உங்கள் எதிர்காலத்திற்கு முக்கியமானது.
இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Nov 30, 2022

உங்கள் கல்வி உங்கள் எதிர்காலத்திற்கு முக்கியமானது.
இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Your education is important for your future.