‘உலகமே ஒரு மேடை, எல்லா ஆண்களும் பெண்களும் வெறும் ஆட்டக்காரர்கள்.’ – வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்.

Mar 07, 2023

‘உலகமே ஒரு மேடை, எல்லா ஆண்களும் பெண்களும் வெறும் ஆட்டக்காரர்கள்.’ – வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
‘All the world’s a stage, and all the men and women merely players.’ – William Shakespeare.