எனக்கு ரொம்ப பசிக்கிறது. உனக்கு எப்படி?

Mar 13, 2023

எனக்கு ரொம்ப பசிக்கிறது. உனக்கு எப்படி?

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
I am very hungry. How about you?
I’m famished/starving. How about you?