என்ன தைரியத்தில் இப்படி என்னிடம் பேசுகிறீர்கள்!

Sep 01, 2022

என்ன தைரியத்தில் இப்படி என்னிடம் பேசுகிறீர்கள்!

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
How dare you speak/talk to me like that!

When you are shocked and angry about something that someone has done, you say “how dare you.”