என் வற்புறுத்தலின்றி அவன் வந்திருக்க மாட்டான்.

Nov 01, 2022

என் வற்புறுத்தலின்றி அவன் வந்திருக்க மாட்டான்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
He would not have come without my insistence. [or]
Without my persuasion, he would not have come.