கடந்த காலத்தை, நிகழ்காலத்திற்குப் பொருந்தாது என்பதற்காக, ஒருவர் அதை அழிக்க முடியாது மற்றும் முயற்சிக்கக்கூடாது-கோல்டா மேயர்

May 25, 2023

கடந்த காலத்தை, நிகழ்காலத்திற்குப் பொருந்தாது என்பதற்காக, ஒருவர் அதை அழிக்க முடியாது மற்றும் முயற்சிக்கக்கூடாது-கோல்டா மேயர்

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
One cannot and must not try to erase the past merely because it does not fit the present.
-Golda Meir