கமலா தனது நான்கு வயதிலேயே ஹிந்தி கற்றுக்கொண்டார்.

Aug 22, 2023

கமலா தனது நான்கு வயதிலேயே ஹிந்தி கற்றுக்கொண்டார்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Kamala learnt Hindi when she was four years old.
Kamala learned Hindi at the age of four.