சரியான நேரத்தில் இங்கு வந்தோம். ஒரு நிமிடம் கழித்து வந்திருந்தால் கூட அவரைக் காப்பாற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கும்.

Nov 21, 2022

சரியான நேரத்தில் இங்கு வந்தோம். ஒரு நிமிடம் கழித்து வந்திருந்தால் கூட அவரைக் காப்பாற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கும்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
We got here at the right time. Even if he had come a minute later, it would have been impossible to save him.