தயவு செய்து இந்த தபாலை எனக்காக அனுப்ப முடியுமா? எனக்கு இப்போது டாக்டரிடம் அப்பாயின்ட்மென்ட் இருப்பதால் நான் செல்ல வேண்டும்,

Oct 22, 2022

தயவு செய்து இந்த தபாலை எனக்காக அனுப்ப முடியுமா? எனக்கு இப்போது டாக்டரிடம் அப்பாயின்ட்மென்ட் இருப்பதால் நான் செல்ல வேண்டும்,

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Could you please send this mail for me? I have a doctor’s appointment now, so I have to go.