திருச்சி போய் சேர இன்னும் எவ்வளவு தூரம் உள்ளது?

Jun 18, 2022

திருச்சி போய் சேர இன்னும் எவ்வளவு தூரம் உள்ளது?

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer

How far is it to reach Trichy?

எவ்வளவு தூரம் என்பதை “How far?” என்று ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுவோம்.