நான் அறிவியல் பாடத்தை தேர்ந்தெடுப்பது பற்றி யோசித்து வருகிறேன்.

Mar 09, 2023

நான் அறிவியல் பாடத்தை தேர்ந்தெடுப்பது பற்றி யோசித்து வருகிறேன்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
I’m considering taking a science course.
I am thinking about/of opting for a science course.