நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அது புரியவில்லை.

Jun 20, 2022

நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அது புரியவில்லை.

இதை எப்படி இங்கிலீஷில சொல்லுவீங்க?

Answer

No matter what you say, it doesn’t make sense