நீங்கள் குழந்தையாக இருந்தபோது ப்ளே ஸ்கூலுக்குச் சென்றீர்களா?

Aug 16, 2023

நீங்கள் குழந்தையாக இருந்தபோது ப்ளே ஸ்கூலுக்குச் சென்றீர்களா?

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Did you go to playschool when you were a kid?