நீங்க உடனே போக வேண்டியதில்லை.

Nov 09, 2022

நீங்க உடனே போக வேண்டியதில்லை.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
You don’t have to go right away.