நீ கொஞ்சம் கொதிக்க வைத்த தண்ணீரை எடுத்து வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்.

Oct 22, 2022

நீ கொஞ்சம் கொதிக்க வைத்த தண்ணீரை எடுத்து வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
I’d like you to fetch some boiled water. [polite request]
I want you to bring some boiled water. [order]

Note: “I want to” is a rough and rude way to say that you need or want something. “I would like to” is the polite way to say that you need something or want something.