யார் ஒருவன் மற்றவர்களைப் பார்த்து கட்டளையிடுகிறானோ, அவன் முதலில் பணிவதற்குக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.-அரிஸ்டாட்டில்

Mar 17, 2023

யார் ஒருவன் மற்றவர்களைப் பார்த்து கட்டளையிடுகிறானோ, அவன் முதலில் பணிவதற்குக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.-அரிஸ்டாட்டில்

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Who ever wants to command others, must learn how to obey others.-Aristotle