ராணி கல்லூரியில் படிக்கும் போது உணவு பரிமாறும் பெண்ணாக பணிபுரிந்தார்.

Aug 11, 2023

ராணி கல்லூரியில் படிக்கும் போது உணவு பரிமாறும் பெண்ணாக பணிபுரிந்தார்.

இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Rani worked as a waitress while she was in college.
Rani worked as a waitress while she was studying in college.