எங்க கம்பெனியில புதிய பணியாளரைப் பார்த்தீர்களா?இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

May 17, 2023

எங்க கம்பெனியில புதிய பணியாளரைப் பார்த்தீர்களா?இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க?

Answer
Did you see the new employee in our company?